انجام خدمات تشریفات مناقصه جهت انتخاب پیمانکار  

 

شرح خدمات

 

– کلیات و تعاریف

– تبیین مسئولیت ها و نقش

– تهیه گزارش و تهیه شرح کلی خدمات

– تهیه برنامه زمانی خرید خدمات مشاوره

-تهیه برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره

– تعیین روش انتخاب پیمانکاران

– تعیین هیئت انتخاب مشاور

– تهیه معیارها و استعلام ارزیابی کیفی مشاوران ، حسب مورد

– تهیه اسناد درخواست پیشنهاد و تهیه مقدمات لازم برای اجرای تعهدات مشاور مانند مستند سازی مطالعات ، نقشه ها و…