انجام خدمات تهیه و تنظیم انواع قرارداد

  شرح خدمات

– مقدمه

-کلیات و تعاریف

– بررسی نیاز سنجی و مطالعاتی امکان سنجی جهت شکل گیری قرارداد

– تبیین اجزاء قرارداد

– تهیه و تنظیم شکل و اسناد و مدارک قرارداد

– تبیین ضمانت ها و بیمه نامه ها

– تبیین اقدامات خاتمه یا فسخ قرارداد