انجام خدمات تهیه و تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران

شرح خدمات

 

– مقدمه

– کلیات و تعریف

– انجام خدمات متره و برآورد و ارایه قیمت در قالب فهرست بهاء یا متر مربع زیربنا به همراه ریزمتره و برنامه زمان بندی

– تنظیـم ریـز متره ، خلاصه متره کـارکرد پیمانکـاران ( به صورت دستـی و یا استفاده از نرم افزارهای رایج مانند تکسـا ، تدبیر و …)

– تنظیم برگه های مالی ، خلاصه مالی فصول به صورت تفکیک شده و نهایتا برگه خلاصه مالی صورت وضعیت ها

– تهیه و تنظیم صورت جلسات کارکرد پیمانکاران

– تهیه صورت وضعیت تعدیل پیمانکاران و تهیه صورت وضعیت مابه التفاوت مصالح پیمانکاران