انجام خدمات شهرسازی

–  بررسی و مطالعات انجام شده و تهیه پیشنهادات طرح های فرا دست

– بررسی و شناخت وضع موجود

– تجزیه و تحلیل و تدوین چشم انداز آتی

– تهیه طرح ها و برنامه های پیشنهادی

– تهیه مجموعه ضوابط و مقررات طرح