انجام خدمات مدیریت ادعا (حل اختلاف انواع قراردادها)

 

شرح خدمات

– مقدمه

– تعاریف و کلیات

– بررسی مبانی انواع قراردادهای خصوصی و کنترل اطلاعات به منظور طرح ادعا

– بررسی شرایط صحت قراردادها

– بررسی شرایط فسخ و اقاله قرارداد ها

– بررسی ادعای خسارت انجام تعهدات قراردادی ( کارفرمایی و پیمانکاری )

– بررسی منشاء و ماخذ ادعا در قراردادهای EPC

– بررسی منشاء و ماخذ بروز ادعا در قراردادهای پیمانکاری فهرست بهایی

– تحلیل کمی و کیفی ادعا و تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز ادعا