انجام خدمات مدیریت طرح (عامل چهارم)

– کمک به کارفرما در تکمیل مطالعات اولیه و تعریف پروژه ها

– انجام هماهنگی بین مجریان جهت افزایش نظارت و پوشش نظارت و مراقبت کامل بر پروژه

– آزمون نتایج حاصل از انجام پروژه ها و تایید نتایج

– مدیریت بودجه طرح به نمایندگی از سازمان کارفرما

– نظارت بر مخارج و هزینه ها در مقابل منافع و مزایای به دست آمده  نتایج از میزان پیشرفت پروژه

– برنامه ریزی طرح و نظارت کلی بر میزان پیشرفت کلی پروژه ها

– حل و فصل و رفع مشکلات و موضوعات مطرح شده در مسیر اجرای پروژه و انجام اصلاحات و تعدیلات لازم

– تسهیل انتخاب مجریان پروژه ها

– کسب اطمینان از تخصیص کارایی منابع عمومی و مهارت ها در مجموعه پروژه ها و کسب اطمینان از تامین محصـولات جدید پروژه ها که دارای سطح مناسبی از کیفیت ، زمان به موقع تحویل ، بودجه و منطبق با برنامه پیش بینی شده باشد

– برقراری ارتباط با کلیه ذینفعان و انجام هماهنگی و مدیریت مشترکات و وابستگی های بین پروژه ها

– مدیریت ریسک پروژه ها به منظور دستیابی به نتایج موفقیت آمیز

– انجام فعالیت های فوق العاده هنگام بروز فاصله در روند اجرای پروژه

– دریافت گزارش پیشرفت پروژها در فواصل زمانی معین از مدیران پروژه

– ارائه گزارش پیشرفت پروژه ها در فواصل زمانی معین برای کارفرما

– مسئول تضمین کیفیت و صحت کلی برنامه

– تمرکز بر سازگاری درونی برنامه و یکپارچگی آن با زیر ساختارها و تعامل آن با سایر برنامه ها و استانداردهای فنی و تخصصی شرکت

– انجام مطالعات مقدماتی

– استاندارد سازی خواسته های کارفرما

– مشارکت با کارفرما در تصویب برنامه تفصیلی دریافت شده از مدیران پروژه ها جهت انجام خدمات

– اظهار نظر در مورد تغییر برنامه در طول اجرا

– تعیین زیر ساخت های لازم و پیش نیاز مدیران پروژه ها شامل بسته های نرم افزاری ، سـخت افزاری ، فیزیکی و تجهیزات ، نیروی انسانی و… جهت عقد قرارداد

– دریافت گزارش مدیران پروژه ها به صورت ماهانه ، فصلی و سالانه و جمع بندی اظهار نظر در خصوص آنها به کارفرما و تعیین عدم تطابق امور انجام شده با برنامه ها