انجام خدمات  مستند سازی  پروژه

اگر چه ضرورت و اهمیت تشکیل مستندات معتبر جهت هر پروژه سازمانی مساله ای بدیهی و اثبات شده است اما متأسفانه مستندسازی آرشیو فنی پروژه‌ها بخش مهمی از مدیریت و اجرای آنها می‌باشد. مستندسازی موجب دستیابی سازمان به اطلاعات حائز اهمیتی چون: اطمینان از برآورده شدن تمامی نیازمندی‌های پروژه و ایجاد قابلیت پیگیری اجرای آن با توجه به آنچه انجام شده است می‌شود؛ همچنین می‌توان از مستندات پروژه دریافت که چه‌کسی چه‌کاری را در چه زمانی از اجرای فعالیت‌های پروژه انجام داده است. بنابراین مستندسازی اساس کیفیت، قابلیت پیگیری و تاریخچه اجرای پروژه های سازمان است،که درصورت انتقال به پروژه های دیگر موجب کاهش زمان، هزینه و افزایش ایمنی اجرای پروژه‌ها می‌شود.