انجام خدمات مشاوره در خصوص چگونگی روش های اجرای پروژه

 شرح خدمات

 

– مقدمه

-کلیات و تعاریف

– انجام مطالعات امکان سنجی اولیه

– تشکیل تیم پروژه اعم از افراد با تجربه فنی، مالی، بازرگانی و مشاور حقوقی بین المللی

– انجام مطالعات امکان سنجی تفصیلی

– تهیه نتایج گزارشات یافته های حاصل از امکان سنجی تفصیلی

– ارایه پروپوزال ها و تهیه جداول مقایسه ای از پروپوزال ها