انجام مطالعات فاز یک پروژه

در این فاز پیش طرح های پیشنهادی به  صورت راهکارهای مختلف جهت تایید کارفرما ارائه می گردد.

 

 شرح خدمات

– تهيه طرح جانمائي به صورت لكه گذاري منطبق با شيب زمين و ابعاد ساختمانها

– تعيين مسيرهاي سواره و محل هاي پاركينگ

– تعيين مسيرهاي پياده (گره ها و مسيرهاي حركت)

– انجام مطالعات آزمايشگاهي خاك

– تهيه نقشه هاي لازم براي معرفي اوليه ساختمان (پلان، نما، سايت، پرسپكتيو) که این نقشه ها بايد معرف سطح و ارتفاع ساختمان باشد

– معرفي نوع مصالح مصرفي در نما