كاركنان پروژه شهرك مسكوني چيتگر

 

02

مهندس غلامرضا ستارشیخی

سرناظر ابنیه

***

07

مهندس محمد علی نخجوانی

سرناظر تاسیسات الکتریکی

***

08

مهندس سعید قهرمانی

ناظر تاسیسات مکانیکی بلوک های G1, G2, G3, G4, B3

***

مهندس قمری راد

ناظر تاسیسات برقی بلوک های G1, G2, G3, G4, B3

***

photo_۲۰۱۶-۰۷-۳۱_۱۸-۴۹-۳۱

مهندس علیزادگان

ناظر ابنیه بلوک G1

***

مهندس حسینی

کمک ناظر ابنیه بلوک G1

***

مهندس مهدی حسینی

ناظر ابنیه بلوک G2

***

مهندس ملک محمدی

کمک ناظر ابنیه بلوک G2

***

مهندس رفیعی

ناظر ابنیه بلوک G3

***

مهندس علیپور

کمک ناظر ابنیه بلوک G3

***

مهندس قاسم زاده

ناظر ابنیه بلوک G4

***

مهندس متقیان

کمک ناظر ابنیه بلوک G4

***

مهندس نافیان

ناظر ابنیه بلوک B3

***