کارکنان پروژه مرکز تجاری همدان

 

6

مهندس رضا رجبی 

سرپرست نظارت

1

مهندس علی طالبیان

ناظر تاسیسات