مدیران

04

مهندس سید عبدالله پورموسویان

رئیس هیئت مدیره

***

01

مهندس علی روحانی

مدیرعامل و عضوهیئت مدیره

***

02

مهندس بهرام صادقی خطب

عضوهیئت مدیره