کارکنان دفتر مرکزی

012

مهندس نوید پورمهدی

کارشناس معماری

77

مهندس پیمان بینش

کارشناس معماری

017

مهندس امین ترابی

کارشناس معماری

014

مهندس شکوفه منصوری

کارشناس کنترل پروژه

15

مهندس مهنام رجایی

کارشناس کنترل پروژه

013

خانم نسرین قدس

مسئول دفتر