کارشناسان ارشد

01

دکتر محمد رضا پورزرگر

دکتری معماری و شهر سازی

   ***

 

02

مهندس غلامرضا ستار شیخی

کارشناس ارشد سازه

***

Untitled-1

مهندس محمد بلوریان

کارشناس ارشد برق و قدرت

***

03

مهندس سعید امیر شقاقی

کارشناس تاسیسات مکانیکی

***

04

مهندس کسری محبعلی

کارشناس ارشد معماری