کارکنان پروژه آتی شهر

01

مهندس فریدون یزدانی

مدیر هماهنگی

***

08

مهندس سعید قهرمانی

سرناظر تاسیسات مکانیکی

***

07

مهندس محمد علی نخجوانی

سرناظر تاسیسات الکتریکی

***

06

مهندس امید قوشایی

ناظر تاسیسات مکانیکی

***

 05

مهندس فرشاد صالحپور

ناظر ابنیه

***

03

مهندس سجاد منافی

ناظر تاسیسات الکتریکی

***