چشم انداز

 

چشم انداز

یکی از 5 شرکت برتر کشور تا سال 1405 در حوزه ی ارائه خدمات مشاوری در سطح ملی و بین المللی با بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک های نوین مدیریت پروژه در راستای توسعه پایدار.

 

مأموریت

می خواهیم ذهنیت کارفرمایان را نسبت به مشاوران که خدمات استاندارد ارائه نمی نمایند را تغییر دهیم.